ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE DIENST

AANBIEDERIDENTIFICATIE

 • Kop: Adriana Rubio Ortiz
 • Maatschappelijke zetel: C/Marbella 20, Local 89. – 07610 – Palma De Mallorca (Illes Balears)
 • CIF/NIF: 71657502J
 • Telefoon: 636 814 830
 • E-mail: hallo@psychodolltattoo.com

OBJECT

Via deze tekst stellen we aan alle gebruikers en klanten de gebruiksvoorwaarden en registratie beschikbaar die van toepassing zijn op ons online dienstenplatform https://psychodolltattoo.com/ en op de diensten die wij leveren, waarin alle rechten en plichten van de partijen.

Alle gebruikers die ons platform bezoeken of gebruiken en/of gebruik maken van een van de diensten die wij ter beschikking stellen, aanvaarden de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid, evenals de verschillende wijzigingen en/of aanvullende juridische teksten die in de toekomst zullen worden opgenomen . Als u niet akkoord gaat met een van de voorwaarden, kunt u zich op elk moment afmelden voor de service of, als u geen geregistreerde gebruiker bent, het platform verlaten.

Naast deze voorwaarden kan elk van de aangeboden diensten worden gereguleerd door gebruiksvoorwaarden en registratie van een bepaalde aard, die in elk geval verplicht zijn dat de gebruiker ze uitdrukkelijk aanvaardt vóór hun gebruik en/of contractering.

ELEKTRONISCHE AANBESTEDING VAN DIENSTEN

1. VOORAFGAANDE INFORMATIE DIE VAN TOEPASSING IS OP ELEKTRONISCHE CONTRACTING

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 23 en volgende van Wet 34/2002 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, zullen langs elektronische weg gesloten overeenkomsten alle effecten sorteren waarin het rechtssysteem voorziet, op voorwaarde dat de instemming van beide partijen en dit kan geaccrediteerd zijn.

Voor deze doeleinden zal het duidelijk zijn dat het toezicht op alle fasen van het registratieproces en, indien van toepassing, de betaling van het overeenkomstige economische bedrag, noodzakelijkerwijs de verstrekking van de uitdrukkelijke toestemming impliceert die vereist is voor het contracteren van de dienst.

Op dezelfde manier, en in overeenstemming met de bepalingen van artikel 27 van Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, voorafgaand aan de start van de contracteringsprocedure, alle informatie die ermee verband houdt.

De onderstaande contractvoorwaarden zijn rechtstreeks van toepassing op het contracteren van alle diensten die via het webportaal https://psychodolltattoo.com/ beschikbaar worden gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2. CONTRACTPROCEDURE

De procedure voor het contracteren van diensten wordt volledig elektronisch uitgevoerd via ons platform, zonder de fysieke aanwezigheid van de partijen en/of externe fysieke transactie op enig moment.

Iedereen met internettoegang kan de contractering uitvoeren.

De fasen van de aanbestedingsprocedure zijn gedurende de gehele aanbestedingsprocedure zichtbaar voor gebruikers. Er zijn 3 fasen te onderscheiden:

 • Identificatie van de gebruiker.
 • Selectie van de dienst en vorm van betaling.
 • Bevestiging van de dienst.

De gebruiker moet alleen de dienst selecteren die hij wil afnemen en op de daarvoor bestemde koopknop drukken. Op deze manier zal de contracteringsprocedure beginnen, die altijd de stappen zal volgen die hierboven zijn aangegeven voor alle beschikbare diensten.

Zodra de dienst, het bedrag, de toepasselijke belastingen, de totale prijs en de betaalmiddelen zijn geselecteerd, toont het platform de gebruiker een samenvatting van de uitgevoerde contractering, samen met de toepasselijke contractvoorwaarden, die in ieder geval moeten worden uitdrukkelijk door de gebruiker aanvaard om het contractproces te kunnen volgen.

Zodra het acceptatievak voor de contractvoorwaarden is aangevinkt en een van de elektronische betaalmiddelen is geselecteerd als betaalmethode, wordt de gebruiker direct doorgestuurd naar het bijbehorende externe betalingsplatform om de betaling uit te voeren, zonder https:/ / psychodolltattoo.com/ heeft op elk moment toegang tot de creditcardgegevens en/of betalingssystemen van de gebruiker.

De veiligheid van de betalingsprocedure wordt gegarandeerd door de financiële instelling.

Zodra de contractering van de dienst is voltooid, wordt een overzichtsscherm van de gemaakte contractering weergegeven.

Als betaling per creditcard is geselecteerd, wordt deze uitgevoerd via de kassa van de bank, een platform dat volledig los staat van en onafhankelijk is van de aanbieder.

Contractant ontvangt binnen maximaal 24 uur een e-mail waarin alle informatie met betrekking tot de gecontracteerde dienst wordt weergegeven. Dit document is de bevestiging dat het contract met succes is uitgevoerd en is geldig als accreditatiemiddel voor elk type claim, zolang het bijbehorende betalingsbewijs is bijgevoegd.

De aanbieder informeert de gebruiker dat alle gesloten contracten zullen worden geregistreerd in een bestand voor de controle en het beheer van contracten, waarin ze worden weergegeven samen met de informatie over de gecontracteerde diensten, aanvullende informatie om de veiligheid te garanderen en bewijs van de juiste uitvoering van de procedure.

3. HERROEPINGSRECHT VAN HET CONTRACT

In overeenstemming met de bepalingen van Koninklijk Wetsbesluit 1/2007, van 16 november, dat de geconsolideerde tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten goedkeurt, samen met artikel 45 van Wet 7/1996, van Retail Trade heeft de gebruiker het recht om de overeenkomst te herroepen gedurende de periode vanaf het moment waarop de dienst is aangegaan.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de gebruiker het eenvoudig schriftelijk aanvragen op een van de onderstaande adressen, met uitdrukkelijke vermelding van zijn verzoek om het herroepingsrecht uit te oefenen:

 • Postadres: C/Marbella 20, Local 89. – 07610 – Palma De Mallorca (Illes Balears)
 • E-mail: hello@psychodolltattoo.com

Het is in ieder geval aan de consument en gebruiker om te bewijzen dat zij gebruik hebben gemaakt van hun herroepingsrecht overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk.

Zodra het verzoek om het herroepingsrecht uit te oefenen is ontvangen, zullen we overgaan tot terugbetaling van het betaalde economische bedrag (zonder in ieder geval de verzendings- en beheerskosten die aanvankelijk hadden kunnen worden betaald) binnen een maximale termijn van 14 kalenderdagen vanaf de moment van ontvangst van de herroeping en altijd via de middelen waarmee de dienst is betaald, of bij gebreke daarvan per bankoverschrijving.

De uitoefening van het herroepingsrecht vereist te allen tijde dat de gebruiker geen van de gecontracteerde diensten heeft verbruikt of genoten. In het geval dat u een van deze diensten heeft gebruikt, is het niet mogelijk om het herroepingsrecht uit te oefenen.

GEBRUIKERSVERPLICHTINGEN

De gebruiker verbindt zich ertoe om gedurende de looptijd van dit contract:

 • Gebruik het platform of een van de elementen waaruit het bestaat niet om timeshare-activiteiten te ontwikkelen, een leverancier van softwaretoepassingsdiensten te worden voor zover deze bedoeld zijn om derden toegang te geven tot het platform of een van de componenten ervan. verhuuroperaties, administratieve diensten of andere van gelijkaardige overweging, deze te delen of ter beschikking te stellen aan derden.
 • Onderwerp het platform of een van zijn elementen niet aan activiteiten die direct of indirect gericht zijn op de decompilatie van zijn software, wat inhoudt dat het wordt onderworpen aan operaties van een omgekeerde aard aan die welke de constructie hebben bepaald of die, uiteindelijk, vormen of kunnen vormen reverse engineering, decompilatie of demontage operaties. Geen van de secties van dit contract mag worden opgevat als een autorisatie om toegang te krijgen tot de broncode van het platform.
 • Publiceer het platform niet, of gebruik het niet als systeem voor het beheer en de uitwisseling van informatie en/of documentatie die illegaal, in strijd met de goede zeden of de openbare orde, in strijd met het auteursrecht en/of industrieel eigendom is.
 • Stel het platform niet bloot aan workloads die erop gericht zijn het te destabiliseren, inclusief denial of service (DDoS)-aanvallen of soortgelijke situaties. In het geval dat dit soort situaties worden gedetecteerd, is het overeengekomen serviceniveau niet van toepassing, omdat het wordt beschouwd als een noodsituatie, en daarom aanvaardt Adriana Rubio Ortiz geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebrek aan beschikbaarheid van de service.
 • Voer geen handelingen uit van reverse engineering, het nemen van vereisten en andere activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van een online platform dat identiek is aan of vergelijkbaar is met het platform dat beschikbaar is gesteld door https://psychodolltattoo.com/, deze activiteit kan worden beschouwd als een daad van oneerlijke concurrentie en schending van de intellectuele en industriële eigendomsrechten die de aanbieder op het platform heeft.
 • Het platform of een van de elementen die het integreren niet vertalen, aanpassen, verbeteren, transformeren, wijzigen of corrigeren, het niet kunnen opnemen in andere software of eigen portals of die van derden.
 • Verwijder, verwijder, wijzig, manipuleer of wijzig op geen enkele manier de notities, legenda's, aanduidingen of symbolen die de aanbieder, als de rechtmatige eigenaar van de rechten, in zijn eigendommen opneemt in termen van intellectueel of industrieel eigendom (zoals copyright, ©, ® en TM, enz.) hetzij op het platform zelf, hetzij in het bijbehorende materiaal.
 • Accepteer dat https://psychodolltattoo.com/ gecontextualiseerde of niet-contextuele advertenties op de website kan introduceren.
 • Betaal de financiële bedragen die uitdrukkelijk in dit contract worden vermeld, tijdig.
 • Informeer de provider over elk feit of elke situatie die zich heeft voorgedaan die de veiligheid van toegang door geautoriseerde gebruikers in gevaar zou kunnen brengen.
 • Het is verboden om storingen te forceren of gaten in de beveiliging in het platform te zoeken.

GARANTIE EN VERANTWOORDELIJKHEID

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze diensten correct werken en in overeenstemming met de voorwaarden die zijn overeengekomen met onze gebruikers. Het kan echter voorkomen dat er, met name door tussenkomst van kwaadwillende derden, situaties ontstaan ​​die verantwoordelijkheden met zich mee kunnen brengen.

In die zin geven we hieronder de situaties aan waarin we niet verantwoordelijk zijn voor de acties van gebruikers, waarbij we alle afgeleide verantwoordelijkheden op ons nemen:

 • In het geval dat op het platform informatie wordt gepubliceerd die niet door ons is gehost of die, indien van toepassing, is gepubliceerd door een derde partij buiten de organisatie.
 • In het geval dat het platform niet operationeel is om technische redenen die aan derden kunnen worden toegeschreven of door onvoorziene oorzaken en/of overmacht.
 • In het geval dat de gebruiker of een derde partij op het platform elk type lasterlijk, lasterlijk, discriminerend materiaal opslaat, verspreidt, publiceert of distribueert dat aanzet tot geweld of dat in strijd is met de goede zeden, openbare orde, grondrechten, openbare vrijheden, eer, privacy of het imago van derden.
 • In het geval dat de gebruiker of een derde partij het platform gebruikt om gegevens, virussen, kwaadaardige code, hardware of enig ander elektronisch of fysiek instrument of apparaat te introduceren, en er schade wordt toegebracht aan de systemen van andere gebruikers.

De diensten die beschikbaar worden gesteld en op de markt worden gebracht via https://psychodolltattoo.com/ worden geleverd door externe bedrijven die volledig onafhankelijk zijn van de aanbieder. Om deze reden is https://psychodolltattoo.com/ niet verantwoordelijk in geval van punctuele storingen in de continuïteit van de service of, in voorkomend geval, bij het ontbreken van een punctuele beschikbaarheid ervan.

In het geval dat de door de gebruiker gecontracteerde diensten niet beschikbaar zijn gedurende een periode van meer dan 72 uur vanaf het moment van melding van het incident, heeft de gebruiker het recht om de provider te verzoeken dit contract te beëindigen en de economische bedragen terug te betalen die overeenkomen met de niet genoten diensten, die naar behoren zullen worden terugbetaald met dezelfde middelen als waarmee de oorspronkelijke betaling zou zijn gedaan of, in voorkomend geval, via bankoverschrijving.

In het geval dat een van de inhoud die via het platform toegankelijk is, in strijd is met de huidige regelgeving, verbinden we ons ertoe de onmiddellijke intrekking ervan uit te voeren, zodra we ons bewust worden van de feiten en deze bevestigen.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

Van https://psychodolltattoo.com/ zijn we zeer toegewijd aan de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Daarom hebben wij de volgende voorwaarden en polissen opgesteld:

1. MET BETREKKING TOT HET ONLINE PLATFORM

De aanbieder garandeert de gebruiker dat hij de rechtmatige eigenaar van het platform is en dat hij voorafgaand aan de ondertekening van dit contract niet is ondergedompeld in enige vorm van juridisch geschil.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de provider alle rechten, titels en belangen bezit over het platform en de computerontwikkelingen die verband houden met de service, evenals over al zijn modules, aanpassingen en updates en over elk element en/of functionaliteit die erop is ontwikkeld , ongeacht of deze door de gebruiker is aangevraagd of niet. Voor deze doeleinden omvat het zonder beperking de erkenning van het eigendom van de aanbieder van alle auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten en/of industriële rechten, het kunnen exploiteren van het platform, zonder enige beperking van tijdelijke, territoriale aard, gerelateerd aan verspreidingsmiddelen of modaliteiten van uitbuiting en zonder meer beperkingen dan die vastgelegd in de wetten.

De structuur, kenmerken, codes, werkmethoden, informatiesystemen en hun uitwisseling, ontwikkelingstools, knowhow, methodologieën, processen, technologieën of algoritmen die het platform vormen en/of kunnen vormen, zijn het exclusieve eigendom van de aanbieder. naar behoren beschermd door nationale en internationale intellectuele en/of industriële eigendomswetten, en mogen niet worden onderworpen aan verdere wijziging, kopiëren, wijziging, reproductie, aanpassing of vertaling door de gebruiker, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

Op dezelfde manier zijn alle gebruikershandleidingen, teksten, grafische tekeningen, databases, die het platform en/of de bijbehorende materialen aanvullen, eigendom van de aanbieder, zonder dat ze onderhevig zijn aan verdere wijziging, kopiëren, wijziging, reproductie, aanpassing of vertaling door de gebruiker.

Het ter beschikking stellen van het platform in servicemodus of de loutere toegang door de gebruiker houdt in geen geval de overdracht van zijn eigendom in, noch de toekenning van een gebruiksrecht ten gunste van de gebruiker anders dan hetgeen in deze voorwaarden is vermeld.

Om ervoor te zorgen dat de gebruiker gebruik kan maken van het platform, dat het exclusieve eigendom is van de aanbieder, wijst hij op grond van dit contract een gebruikslicentie toe aan de gebruiker van niet-exclusieve aard, met een tijdelijke beperkte reikwijdte voor elke verbindingsperiode, met een onbeperkte ruimtelijke reikwijdte voor zover deze toegankelijk is vanaf elke computer met internet, niet-overdraagbaar, herroepbaar en niet-sublicentieerbaar.

In ieder geval is elke vorm van reproductie, imitatie, verzending, vertaling, wijziging, uitwerking van afgeleid werk en/of openbare communicatie absoluut verboden, ongeacht de middelen die daarvoor worden gebruikt, anders neemt de overtredende gebruiker alle directe of indirecte verantwoordelijkheden op zich. dat zou kunnen gebeuren.

Voor elk aspect dat niet uitdrukkelijk in dit contract wordt erkend, worden alle rechten ten gunste van de aanbieder geacht te zijn voorbehouden, waarbij de schriftelijke toestemming van de aanbieder nodig is om deze uit te voeren.

2. GERELATEERD AAN DE INHOUD EN INFORMATIE VAN DE GEBRUIKERS

Alle inhoud en informatie die door gebruikers op het platform wordt gepubliceerd of beheerd, is het exclusieve eigendom van laatstgenoemde, zijnde https://psychodolltattoo.com/ een loutere dienstverlener van de informatiemaatschappij die verantwoordelijk is voor gegevensopslag.

De aanbieder verkrijgt geen enkel type intellectueel eigendomsrecht vanwege het feit dat de gebruiker ze host of beheert op zijn platform, en mag ze dus in geen geval behandelen voor andere doeleinden dan die welke rechtstreeks verband houden met de levering van de daadwerkelijk gecontracteerde diensten.

VERTROUWELIJKHEID EN GEGEVENSBESCHERMING

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van Deze, alle persoonlijke gegevens die tijdens het gebruik van het platform en tijdens het verlenen van diensten worden verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid, dat alle gebruikers vooraf uitdrukkelijk moeten accepteren om zich te registreren.

Alle gebruikers die deze gebruiksvoorwaarden accepteren, accepteren ons privacybeleid op een geïnformeerde, uitdrukkelijke en ondubbelzinnige manier, en helpen hen in deze zin met de rechten van toegang, rectificatie, annulering en verzet met betrekking tot hun persoonlijke gegevens, kunnen ze uitoefenen zoals gerapporteerd in het bovengenoemde privacybeleid.

TIJDELIJKE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden treden in werking op de datum van het contracteren van de dienst en hebben een looptijd van één jaar en worden stilzwijgend verlengd voor jaarlijkse perioden.

Elke partij kan dit contract beëindigen door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke mededeling aan de andere partij, ten minste 30 dagen voor het begin van de volgende periode.

De diensten die voor consumptie zijn en die in pakketten of promoties worden gecontracteerd, kunnen echter een bepaalde en specifieke duur hebben die korter is dan aangegeven, wat in elk geval zal worden getoond voordat tot contractering wordt overgegaan.

ECONOMISCHE OMSTANDIGHEDEN

De tarieven die van toepassing zijn op elk van de diensten die via het platform worden aangeboden, zijn uitsluitend die welke op het online platform zijn gepubliceerd, en dit zijn de enige geldige, behalve typografische of transcriptiefouten, in welk geval de aanbieder zich ertoe verbindt deze onmiddellijk te wijzigen .

In het geval dat de betalingsmethode via automatische incasso is, aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk dat de aanbieder periodiek de overeenkomstige economische kosten op de bankrekening van de gebruiker stort binnen de aangegeven termijnen.

De aanbieder behoudt zich het recht voor om de contracten te annuleren gedurende een periode van 7 dagen vanaf het moment dat ze zijn gemaakt in het geval dat hij typografische of transcriptiefouten in de prijs en/of de op de transactie toegepaste belastingen detecteert.

De aanbieder behoudt zich het recht voor om elke vorm van wijziging aan te brengen in de tarieven van elke dienst en verbindt zich ertoe deze op het platform te publiceren op een manier die zichtbaar is voor gebruikers. Tenzij anders bepaald, heeft de wijziging van tarieven geen terugwerkende kracht.

Alle gecontracteerde diensten zullen naar behoren worden gefactureerd en betaald voorafgaand aan de levering van diensten of achteraf, afhankelijk van het type contract dat wordt gebruikt.

De economische bedragen kunnen alleen worden betaald via automatische incasso of per creditcard, de aanbieder heeft op geen enkel moment toegang tot bankgegevens of creditcards.

Alle tarieven worden verhoogd met het bedrag dat overeenkomt met de belastingen die van kracht zijn op de datum van uitgifte van de factuur, en wordt naar behoren weergegeven in het overzicht van elke aankoop.

GEBRUIKERSSERVICE EN TECHNISCHE SERVICE

De aanbieder stelt de gebruiker een gebruikersservice en technische assistentie ter beschikking in overeenstemming met de volgende kenmerken:

 • Uren: 10.30 uur tot 13.30 uur en van 16.30 uur tot 20.00 uur.
 • Telefoon: + 34636814830
 • E-mail: psychodolltattoo@gmail.com

Tenzij er een specifieke bepaling anders is, wordt de gebruikersservice uitsluitend in het Spaans aangeboden.

BEEINDIGING VAN HET CONTRACT

Dit contract kan worden beëindigd wanneer een van de volgende omstandigheden zich voordoet:

 • Het niet nakomen van de verplichtingen uiteengezet in dit contract.
 • Voor de duur van de looptijd, op voorwaarde dat een van de partijen ten minste 30 dagen van tevoren uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven het contract niet automatisch te willen verlengen.
 • De verklaring van insolventieprocedure van de andere partij, of de inleiding van een van deze procedures of gelijkwaardige procedures voor de bevoegde autoriteiten, en de verplichtingen van deze laatste worden herhaaldelijk geschonden, hetzij door een van de partijen of door een derde.
 • In het geval dat de overeenkomstige economische bedragen niet worden betaald in overeenstemming met de overeengekomen voorwaarden en wijze. De dienst wordt automatisch geblokkeerd op de dag nadat de wanbetaling heeft plaatsgevonden. Voor de reactivering ervan hoeft alleen het overeenkomstige economische bedrag te worden betaald.
 • De ontbinding, liquidatie of verlies van rechtspersoonlijkheid van een van de partijen.
 • Elke wijziging of substantiële wijziging van de essentiële voorwaarden die in dit contract werden vermeld om de uitvoering van dit contract uit te voeren.

Op dezelfde manier, zodat het contract volledig kan worden beëindigd, moet de gebruiker al die economische bedragen betalen die nog in behandeling zijn, zonder dat volledige beëindiging mogelijk is zonder de nakoming van deze als essentieel beschouwde verplichting.

In het geval dat het contract eenzijdig wordt beëindigd door de gebruiker, zonder naar behoren bewezen en gerechtvaardigde reden, ziet de gebruiker af van elke vorm van aanspraak op de tot op heden betaalde economische bedragen.

BUITENGERECHTELIJKE GESCHILLENBESLECHTING

Evenzo wordt onder de voorwaarden uiteengezet in artikel 14 van EU-verordening 524/2013, betreffende de beslechting van consumentengeschillen, een directe link naar het online platform voor geschillenbeslechting verstrekt: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Voor elke controverse of conflict dat kan ontstaan, afgeleid van deze algemene voorwaarden, is de Spaanse wet van toepassing. De beslechting van gerechtelijke conflicten is onderworpen aan de jurisdictie van de hoven en rechtbanken van de woonplaats van de gebruiker of opdrachtgever.